LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

Před přihlášením do Virtuálního světa a dalším užíváním Aplikace si prosím pozorně přečtěte následující licenční smlouvu s koncovým uživatelem. Používáním Virtuálního světa souhlasíte s tím, že budete právně zavázáni podmínkami této smlouvy.

1. Obecné

 1. Tato smlouva je uzavřená mezi námi, společností Confer-O-Matic s.r.o., IČO 09688552, se sídlem Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. Zn. C 340477, (dále též „Confer-O-Matic“) jako poskytovatelem a Vámi (dále též jako „Účastník“) jako účastníkem virtuální akce (zejm. konference, workshopu, oslavy nebo jiné sociální události) (dále jen „Akce”). Tato smlouva upravuje Vaše užívání Virtuálního světa prostřednictvím aplikace provozované společností Confer-O-Matic (dále jen „Aplikace“) při účasti na Akci organizované třetí osobou – organizátorem. 
 2. Pojem Virtuální svět zahrnuje veškeré produkty a služby poskytnuté Vám společností Confer-O-Matic prostřednictvím Aplikace. Jsou jimi zejména software Aplikace a příslušné virtuální prostředí, včetně veškerých jejich součástí (např. zdrojového kódu), nástrojů a obsahu (např. grafických prvků nebo hudebního obsahu), a veškeré služby spojené s přihlášením do příslušného virtuálního prostředí.
 3. Informace o zpracování Vašich osobních údajů společností Confer-O-Matic, ke kterému dochází v souvislosti s Vaším užíváním Virtuálního světa, jsou upraveny v dokumentu s názvem Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný zde.

2. Oprávnění k užívání (licence) a vlastnická práva

 1. Společnost Confer-O-Matic Vám tímto uděluje právo užívat Virtuální svět k účasti na Akci (licenci) za podmínek stanovených touto smlouvou. Licence je udělena bez územního omezení na dobu přiměřeně nutnou k účasti na Akci. Tato licence zahrnuje i veškeré Vám zpřístupněné úpravy, aktualizace, vylepšení, či jiné úpravy Virtuálního světa provedené společností Confer-O-Matic.  
 2. Zavazujete se používat Virtuální svět výhradně v souladu s touto smlouvou. Virtuální svět je zakázáno užívat následujícími způsoby:
  1. udělit podlicenci třetí osobě, prodávat, pronajímat či jakkoliv jinak distribuovat Virtuální svět;
  2. pořizovat kopie Virtuálního světa kromě pořízení kopií nutných k užívání Virtuálního světa na Vašem zařízení; 
  3. upravovat, spojovat, distribuovat, zpětně překládat, analyzovat, dekompilovat či rozebírat Virtuální svět, pokud to výslovně neumožňuje tato smlouva, předchozí ujednání mezi stranami této smlouvy nebo platné právní předpisy, od kterých se nelze smluvně odchýlit;
  4. obcházet nebo odstraňovat opatření sloužící proti zneužití Virtuálního světa;
  5. užívat Virtuální svět jakýmkoliv způsobem porušujícím platné právní předpisy a/nebo dobré mravy. 
 3. Společnost Confer-O-Matic Vám může poskytnout nebo jednostranně provést opravy (patche), aktualizace nebo jiné úpravy Virtuálního světa za účelem odstranění nebo opravy chyb, závad nebo jiných problémů, za účelem prevence zneužití Virtuálního světa nebo porušení této smlouvy či za účelem vylepšení Virtuálního světa a našich služeb.
 4. Při používání Virtuálního světa buďte ohleduplní a slušní k ostatním účastníkům a uživatelům. Nevybírejte si vulgární či urážlivá uživatelská jména či taková, která porušují práva ostatních, především práva osobnostní. Vyhrazujeme si právo přijmout vhodná opatření k nápravě takového chování, např. změnit vaše uživatelské jméno nebo Vám pozastavit či zablokovat přístup do Virtuálního světa.
 5. Společnost Confer-O-Matic prohlašuje, že má veškerá oprávnění k uzavření této smlouvy a k tomu, aby Vám poskytla práva z ní vyplývající (zejména oprávnění k užití Virtuálního světa). 
 6. Veškerá vlastnická práva k Virtuálnímu světu si ponechává společnost Confer-O-Matic, její dodavatelé a poskytovatelé licencí. Nejsou na Vás převáděna žádná vlastnická práva. Kromě licence uvedené v odst. 2.1. Vám není udělena žádná jiná licence.

3. Obsah Účastníka

 1. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoliv informace a obsah, které použijete při užívání Virtuálního světa (dále jen „Obsah Účastníka“), je společnost Confer-O-Matic oprávněna užívat, upravovat a pořizovat z něj kopie. Může tak ale činit výhradně pro účely toho, aby Vám umožnila užívání Virtuálního světa.  
 2. Prohlašujete, že máte právo Obsah Účastníka, který podléhá právům duševního vlastnictví, poskytnout společnosti Confer-O-Matic a že žádný Obsah Účastníka neporušuje platné právní předpisy, dobré mravy nebo práva třetích osob (zejména práva duševního vlastnictví). 
 3. Společnost Confer-O-Matic se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které lze od ní přiměřeně požadovat, na zabezpečení Obsahu Účastníka proti úniku nebo zneužití. Berete ale na vědomí, že společnost Confer-O-Matic neposkytuje záruku, že neoprávněné třetí osoby nikdy a za žádných okolností nezískají k Obsahu Účastníka přístup.
 4. Na společnost Confer-O-Matic nepřechází žádná Vaše vlastnická práva k Vašemu duševnímu vlastnictví, které jste společnosti Confer-O-Matic poskytli při užívání Virtuálního světa.

4.Odpovědnost Confer-O-Matic

 1. Společnost Confer-O-Matic Vás opravňuje k užívání Virtuálního světa ve stavu „tak, jak je“, bez jakýchkoli záruk. Mimo jiné tedy neručí za to, že Virtuální svět a jeho užití je vhodné pro konkrétní účel. Neposkytuje ani záruku, že Virtuální svět funguje bez jakékoliv chyby, závady, přerušení nebo jiného problému či v absolutním zabezpečení.
 2. Společnost Confer-O-Matic Vám nezaručuje jakýkoliv konkrétní výsledek vyplývající z užívání Virtuálního světa. Virtuální svět je zamýšlen jako nástroj pro Vaši obchodní a jinou prezentaci a komunikaci s ostatními účastníky. Jeho užívání je na Vaši výhradní odpovědnost, přičemž přebíráte odpovědnost za veškerá související rizika.
 3. Společnost Confer-O-Matic či její poskytovatelé licencí nejsou vůči Vám žádným způsobem odpovědní za jakékoli ztráty nebo škody související s užíváním Virtuálního světa, včetně ztráty dobré pověsti, ztrát způsobených přerušením pracovní aktivity, ztrát vyplývajících z poruchy nebo selhání Vašeho zařízení či jakýchkoliv dalších obchodních škod nebo ztrát.
 4. V rozsahu omezení odpovědnosti Confer-O-Matic uvedeného v tomto článku Vám společnost Confer-O-Matic neodpovídá za jakoukoliv majetkovou, nemajetkovou, přímou, nepřímou, následnou, ekonomickou či jinou újmu vzniklou užíváním Virtuálního světa.

5. Odpovědnost Účastníka

 1. Odpovídáte za veškeré své jednání ve Virtuálním světě a za škodu jím způsobenou společnosti Confer-O-Matic nebo třetím osobám. Tímto jednáním je i Obsah Účastníka včetně jakékoliv Vaší vizuální, psané či zvukové komunikace uskutečněné ve Virtuálním světě. Společnost Confer-O-Matic si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat jakýkoliv Obsah Účastníka porušující tuto smlouvu nebo právní řád. 
 2. Zavazujete se, že pokud způsobíte škodu užíváním Virtuálního světa v rozporu s touto smlouvou, odškodníte společnost Confer-O-Matic, její zaměstnance, členy statutárních orgánů, poskytovatele licencí a dodavatele a případně jejich právní nástupce za veškerá plnění, která byli nuceni vynaložit na uspokojení právních nároků třetích osob nebo na sankce udělené orgány veřejné moci, včetně přiměřených nákladů na právní obranu. 

6. Trvání smlouvy a její ukončení

 1. Tato smlouva je platná a účinná ode dne, kdy jste tuto smlouvu odsouhlasili. Smlouvu můžete kdykoliv ukončit bez udání důvodů tak, že Aplikaci odinstalujete z Vašeho zařízení.
 2. Pokud tuto smlouvu porušíte podstatným způsobem, je společnost Confer-O-Matic oprávněna ji vypovědět s okamžitou účinností zablokováním Vašeho přístupu do Virtuálního světa.  V takovém případě ztratíte veškerá oprávnění z této smlouvy, zejména právo užívat Virtuální svět. Zaniknou i všechny ostatní závazky společnosti Confer-O-Matic vůči Vám vyplývající z této smlouvy.

7. Vaše spotřebitelská práva

 1. Pokud jste spotřebitelem (obecně chápaný jako člověk jednající v osobní, neobchodní záležitosti), máte ve vztahu k této smlouvě zvláštní spotřebitelská práva podle platných právních předpisů. O vašich spotřebitelských právech, která máte ze smlouvy mezi Vámi a organizátorem týkající se účasti na Akci, Vás obecně informuje organizátor, který Vám poskytuje účast na Akci a zprostředkovává přístup do Virtuálního světa.
 2. Pokud má Vaše licence k Virtuálnímu světu nějakou vadu (to znamená, že není v souladu s touto smlouvou), máte práva z vadného plnění. Je-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni licenci řádně užívat, můžete odstoupit od této smlouvy odinstalováním Aplikace z Vašeho zařízení. Vezměte prosím na vědomí, že právo užívat Virtuální svět je Vám poskytnuto k Virtuálnímu světu ve stavu „tak, jak je“ (viz odst. 4.1.).
 3. Confer-O-Matic Vás jako spotřebitele tímto informuje o tom, že v případě sporu se společností Confer-O-Matic ohledně práv a povinností z této smlouvy můžete podat návrh na mimosoudní řešení sporu. Údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení i formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz v českém a anglickém jazyce. Seznam orgánů jiných členských států Evropské unie, které jsou příslušené k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, je dostupný zde. Jako spotřebitel můžete využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 4. Digitální obsah poskytovaný prostřednictvím Aplikace je kompatibilní s následujícími operačními systémy a zařízeními: 
  1. Minimální hardwarové požadavky pro Windows: Windows 10, 64-bit verze. CPU Intel Core i5, RAM 4GB, grafická karta podporující DirectX 10 a vyšší.
  2. Minimální hardwarové požadavky pro MacOS: Catalina 10.15.7+. CPU Intel Core i5, RAM 4GB, integrovaná grafická karta Intel nebo AMD. 
  3. Minimální požadavky na rychlost internetu: 2-4 Mbit/s. 

8. Rozhodné právo a řešení sporů

 1. Tato smlouva, veškeré nároky s ní související a jejich realizace, stejně jako užívání Virtuálního světa se řídí právním řádem České republiky (s výjimkou kolizních norem mezinárodního práva soukromého), včetně ustanovení o promlčení. To platí i pro závazky k náhradě újmy vzniklé porušením této smlouvy nebo k vydání bezdůvodného obohacení vzniklého v souvislosti s touto smlouvou.
 2. K rozhodování jakýchkoliv sporů týkajících se závazků z této smlouvy nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s touto smlouvou, budou pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

9. Úpravy a doplnění této smlouvy

 1. Společnost Confer-O-Matic si vyhrazuje právo čas od času provádět úpravy a doplnění této smlouvy podle svého uvážení. V takovém případě zveřejní příslušné úpravy a aktualizované znění této smlouvy a podnikne přiměřené kroky k tomu, aby Vás o tom informovala, zejm. prostřednictvím Aplikace.
 2. Veškeré úpravy této smlouvy jsou účinné jejich zveřejněním. Přihlášením se do Virtuálního světa po zveřejnění aktualizovaného znění smlouvy v Aplikaci poskytujete Váš souhlas s aktualizovaným znění této smlouvy jako celku.

10. Ostatní

 1. Nejste oprávněni tuto smlouvu ani jakákoliv práva jí založená postoupit na třetí osobu.
 2. Jsou-li nebo stanou-li se jakákoliv ustanovení této smlouvy neúčinná, neplatná, nevymahatelná nebo neproveditelná, nejsou tím ostatní ustanovení této smlouvy dotčena.

11. Podpora a kontakt

 1. Při potížích s používáním Virtuálního světa prosím kontaktujte organizátora Akce. Jakýkoli neplánovaný výpadek, chybu nebo závadu Virtuálního světa nahlaste organizátorovi Akce, jakmile se o nich dozvíte. 
 2. Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo nám chcete poskytnout zpětnou vazbu, můžete nás kontaktovat na adrese hello@conferomatic.com. Kontaktujte nás tímto způsobem také v případě, že máte jakékoli stížnosti ohledně plnění této smlouvy společností Confer-O-Matic.